1. Az adatkezelő személye

Az érintettek személyes adatait a GreenWork Munkaerő Közvetítő és Kölcsönző Kft Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 16. Cégjegyzékszám: 19-09-513792. Adószám: 23279320-2-19. magán-munkaközvetítői ny. sz.: 344-1/2011-1900. munkaerő-kölcsönzői ny. sz.: 345-1/2011-1900. a továbbiakban „Adatkezelő” kezeli.
GreenWork Kft. kezeli az érintettek által a http://www.greenwork.hu/jobs honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az GreenWork Kft. részére átadott személyes adatokat.
GreenWork Kft a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, bejegyzett gazdasági társaság. A GreenWork Kft a jogszabályok alapján önálló jogi személy.
 

     2. Érintett

Érintett minden olyan személy, aki a http://www.greenwork.hu/jobs weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki a GreenWork Kft. szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az GreenWork Kft. által közzétett felhívásra jelentkezik, a GreenWork Kft.-vel szerződést köt, a GreenWork Kft. részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, a GreenWork Kft. rendszerében regisztrál.
 

     3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a GreenWork Kft.  adatkezelésére terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek – így különösen a hirdetők, potenciális munkavállalók, a kiválasztásban közreműködő közvetítők – adatkezeléseire.
A Szabályzat módosításának jogát a GreenWork Kft. fenntartja. A GreenWork Kft. kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. A GreenWork Kft. a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.
 

     4. A GreenWork Kft. tevékenysége

GreenWork Kft. munkaerő piaci szolgáltatást nyújt mind munkáltatók, mind munkavállalók részére. A GreenWork Kft. tevékenysége elsősorban a munkaerő-közvetítés, kölcsönzés, szervezés, HR szolgáltatások kiszervezése, tanácsadás. A GreenWork Kft. személyes adatokat e szolgáltatásokkal összefüggésben kezel.
 

     5. Irányadó jog

GreenWork Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a GreenWork Kft. tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a GreenWork Kft. kiköti a magyar jog alkalmazását.
Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a GreenWork Kft. kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.
Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
 

     6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője a GreenWork Kft.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.
GreenWork Kft. az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően a GreenWork Kft. jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.
Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett a GreenWork Kft.-vel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.
Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a GreenWork Kft. az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a GreenWork Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a GreenWork Kft.-re vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).
GreenWork Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

     7. Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése a GreenWork Kft. székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a GreenWork Kft. által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a GreenWork Kft. hozza meg.
 

     8. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a GreenWork Kft. szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. A GreenWork Kft. az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:
 1. Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
 2. Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek a feltárása;
 3. Az érintett részére – képzettségének, adottságainak, és igényeinek figyelembe vételével – megfelelő   munkahely és munkakör felkutatása;
 4. Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
 5. Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
 6. Az érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése;
 7. Az érintett és a GreenWork Kft. között, kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása;
 8. GreenWork Kft.-t terhelő jogi kötelezettségek (pl. bevallás, adatszolgáltatás) teljesítése;
 9. Amennyiben az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas, de adatait a GreenWork Kft. kezeli, az adatkezelés célja a későbbi munkakör ajánlása.
Az adatkezelés célja továbbá a GreenWork Kft. és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
A rögzített technikai adatok kezelésének célja elemzések, statisztikák készítése.
 

     9. A kezelt adatok köre

GreenWork Kft. az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
 • Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem, családi állapot);
 • Az érintett személyazonosító kódjai, számai (adóazonosító jel, TAJ szám);
 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);
 • Az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok;
 • Az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok;
 • Az érintett munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó adatok;
 • Munkavégzéssel kapcsolatos adatok;
 • Az érintett által a szakmai önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok;
 • Az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, adatszolgáltatások).
www.greenwork.hu/jobs weboldal látogatása esetén a GreenWork Kft. rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A GreenWork Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzen el.
 

     10. Az adatok felvétele

GreenWork Kft. az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:
 • Az érintett által megadott személyes adatok;
 • Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok;
 • Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.
A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:
 • GreenWork Kft. által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: a GreenWork Kft. több portálon, újságban, állásbörzén hirdet, az érintettek a hirdetésre válaszolva adják meg személyes adataikat.
 • Ajánlás útján: amennyiben az érintett adatait (pl. önéletrajzát) harmadik személy küldi el, az adatokat az GreenWork Kft kezeli, erről az érintettet tájékozatja (az érintett tiltakozása esetén az adatokat a GreenWork Kft törli).
 • Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a www.greenwork.hu/jobs weboldalon.
 • „Fejvadászat”: a GreenWork Kft adatokat vesz át azokból a nyilvántartásokból, amelyekbe az érintett  kifejezetten munkakeresés céljából, az átvétel tényének ismeretében adja át adatait.
 • Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van a GreenWork Kft helyiségében személyesen megadnia adatait.
 • Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át a GreenWork Kft-nek munkakeresés során, az adatokat a GreenWork Kft kezeli.
 • Interjúk: a GreenWork Kft az érintettekkel folytatott interjú során felvett adatokat kezeli. A fentieken túlmenően a GreenWork Kft kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a GreenWork Kft és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos adatok).

     11. Az adatok tárolása

GreenWork Kft az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes papíron megadott adatok is (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok). A papíralapon keletkezett adatokat a GreenWork Kft tárolja, az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.
Amennyiben a pályázó érintett az adott munkakörre nem alkalmas, erről a GreenWork Kft tájékoztatást ad. Ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben megfelelő munkakör ajánlása lehetséges legyen. Az érintett kérésére a GreenWork Kft az adatokat törli.
 

     12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz a GreenWork Kft érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
A kezelt adatokat a GreenWork Kft csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.
Amennyiben az érintett meghatározott munkakörre jelentkezett, és arra alkalmas, az adatait a GreenWork Kft továbbítja a munkáltató felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja.
GreenWork Kft jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.
 

     13. Adatfeldolgozó igénybe vétele

GreenWork Kft az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a GreenWork Kft döntéseinek végrehajtására jogosult, a GreenWork Kft utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a GreenWork Kft felelősségét nem érinti. A GreenWork Kft az adatok archiválása céljára adatfeldolgozásra más külső adatfeldolgozónak nem adott megbízást.
 

     14. Adatbiztonság

GreenWork Kft minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
GreenWork Kft az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
 

     15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a GreenWork Kft.  öt munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a GreenWork Kft. az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a GreenWork Kft –re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a GreenWork Kft.  vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).
GreenWork Kft – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő három év eltelt. A GreenWork Kft bizonyos esetekben – amennyiben a munkakör későbbi közvetítésére esély van – a törlést megelőzően megkeresi az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, a GreenWork Kft. az adatait a későbbiekben is kezeli. Az adatkezelés három éves időtartamát az a cél indokolja, hogy ezen időtartamon belül reális esély lehet az érintett számára munkakör felkutatására és ajánlására.
GreenWork Kft – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört a GreenWork Kft. nem tud ajánlani, és ennek jövőbeni esélye kizárható.
A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat a GreenWork Kft. a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.
Amennyiben az érintett és a GreenWork Kft. között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a GreenWork Kft. az adatokat kezelheti.
A fentiek alapján a GreenWork Kft. a megadott adatokat törli, ha:
 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
 

     16. Az érintettek jogai

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a GreenWork Kft.-től kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást a GreenWork Kft. 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás, írásba foglalását.
 

     17. Az érintett felelőssége

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a GreenWork Kft. az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
 

     18. Kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó szabályok

GreenWork Kft. mint munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társasággal kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak kezelésére a munka törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok megfelelően irányadók. A GreenWork Kft. a kölcsönvevőnél adatkezeléséért nem felel.
GreenWork Kft. kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek az érintett munkavégzésére, munkájának minőségére vonatkoznak.
 

     19. Adatvédelmi nyilvántartás

GreenWork Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-71849/2014.
 

     20. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a GreenWork Kft.-hez, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A GreenWork Kft. a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.
Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.